Kwaliteitszorg

Op onze school werken we aan continue verbetering: elke dag een beetje beter. We analyseren data, volgens scholing, doen onderzoek en leren met en van elkaar in verschillende teamsamenstellingen.

We stellen hoge doelen. Die leggen we vast in een schoolplan, in jaarplannen, in verbeterplannen en in ambities.

Oudertevredenheidspeiling Leerlingtevredenheidspeiling

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar één of meerdere studiedagen en volgen leerkrachten nascholingscursussen of een studie om hun taak goed te kunnen blijven verrichten.

Kwaliteitsverbetering door goede methoden en materialen
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Zo worden er elk jaar voor de groepen 1 en 2 nieuwe materialen aangeschaft en worden methoden regelmatig vervangen.

Kwaliteitsverbetering door tevredenheidsonderzoeken
Elke drie jaar zetten we tevredenheidspeilingen uit onder ouders, leerlingen en personeel. De resultaten worden besproken in het team, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Vanuit de resultaten worden speerpunten vastgesteld, die worden opgenomen in de jaarplanning. Deze jaarplanning is altijd in te zien bij de directie. Een globaal overzicht met hoofdpunten wordt jaarlijks vermeld in de schoolgids en in de nieuwsbrief. Hieronder vindt u de meest actuele tevredenheidsonderzoeken.