De medezeggenschapsraad (MR)

Wie zijn wij?

De MR bestaat uit leden vanuit zowel de ouders als de leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.
De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders, zodat hier een prima kans ligt voor de ouders om echt mee te praten en te beslissen. De zittingsperiode voor de MR is 3 jaar.De directie heeft in deze raad een adviserende taak. U kunt deze raad vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven.  U kunt contact opnemen met de MR via het volgende emailadres: [email protected]

Wat doen wij?
Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief en dus ook op de Koningsbergerschool. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de medezeggenschap in het onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording aan de MR af te leggen.

De samenstelling van de MR is te vinden in de schoolgids, die op deze site staat.