Communicatie met ouders

Informeren

Wij willen ouders zoveel mogelijk op de hoogte houden van het schoolgebeuren. Dit doen wij o.a. door het bijhouden van een website www.kcdekoningsberger.nl en het uitgeven van een nieuwsbrief: het InforMaatje. Elke 4 weken is er een nieuwsbrief. Parro: Op school gebruiken we de communicatie-app Parro.  Hierin geven wij informatie over zaken op/ van school. Soms over inhoudelijke zaken, dan weer organisatorische.

Parro

Als communicatieapp gebruiken wij ‘Parro’. Deze app biedt alles wat voor een goede en duidelijke communicatie met ouders noodzakelijk is. Zo kunnen er groepsberichten en individuele berichten geplaatst worden. Ouders kunnen zich via deze app aanmelden voor gesprekken op school en voor het helpen bij activiteiten. Op deze manier voorkomen we veel mailverkeer en gaan we mee met de moderne communicatiemiddelen.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond van elke groep. In groep 8 nodigen wij de ouders uit voor een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs op het Vechtdal College en de Nieuwe Veste. Ter afsluiting van een project worden ouders vaak uitgenodigd om te komen kijken op school.

Rapporten

We informeren u over de ontwikkeling van uw kind door middel van een schoolrapport. De kinderen krijgen twee keer een rapport per schooljaar. Op het rapport staan cijfers en letters en is er ook een ik-rapport toegevoegd. Hierin staan verschillende doelen o.a. op het gebied van werkhouding en welbevinden. Leerlingen vullen dit ik-rapport zelf in tijdens een kindgesprek met de leerkracht en leren zo te reflecteren op hun eigen handelen. In principe wordt het 1e rapport halverwege het schooljaar uitgereikt; het 2e rapport ontvangt u voor de zomervakantie.

Kindgesprekken en driehoeksgesprekken

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat kinderen meepraten over hun welbevinden en cognitieve resultaten. Kinderen worden daardoor betrokken bij hun leren, wat ten goede komt aan de motivatie. Daarom hebben we de contactavonden afgeschaft. Daarvoor in de plaats zijn de kindgesprekken en de ouder-kind-leerkrachtgesprekken (driehoeksgesprekken) gekomen. In de periode voor de herfstvakantie wordt u na schooltijd samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Een week van te voren ontvangt u een formulier met vragen over uw kind en over de verwachtingen die u en uw kind hebben van dit schooljaar. In januari en februari voert de leerkracht gesprekken met alle kinderen, waarna opnieuw een driehoeksgesprek wordt gehouden voor de voorjaarsvakantie. Tijdens dit gesprek worden de ik-doelen en de toetsresultaten besproken en worden er vervolgafspraken gemaakt voor de komende periode. In mei volgt er opnieuw een kindgesprek tussen de leerkracht en de leerling om de voortgang te bespreken. Eind juni is er de mogelijkheid voor ouders om een eindgesprek bij de leerkracht aan te vragen. Het is ook mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een eindgesprek.